Album EP 2019 : When Oki meets Doki

 Album Avril 2016 : "Si tu regardes"